Terms and conditions

ÜZLETSZABÁLYZAT
a www.nyarikaroly.hu oldalon található webshophoz

Tisztelt Vásárlóink!

Üdvözöljük a www.nyarikaroly.hu oldalon! Az oldalon bárki korlátozás nélkül böngészhet, szabadon tájékozódhat Nyári Károllyal kapcsolatos új hírekről, albumokról, koncertekről, feliratkozhat hírlevelünkre, regisztrációval pedig online vásárolhat.

Annak érdekében, hogy oldalunkat a lehető legnagyobb megelégedettséggel használhassák, az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a www.nyarikaroly.hu honlapon működő webshopról.

Amennyiben a leírtakon túl további kérdései merülnének fel, kérjük, írjon nekünk e-mailt, melyre munkatársaink lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül válaszolnak.

A Szolgáltató adatai: az impresszumban megadottak alapján.
A honlap használatával, az ott történő regisztrációval, a webshop igénybevételével, Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.
Igénybevétel feltételei:
A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kifejezi, hogy megértette és elfogadja az alábbiakat:
  • A honlapon való regisztráció során meg kell adni a vezeték- és keresztnevet, postacímet, telefonszámot, egy érvényes e-mail címet, illetőleg egy felhasználó nevet és egy jelszót.
  • A jelszó titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős.
  • A regisztráció során további, az azonosításhoz és számlázáshoz szükséges (részben személyes adatnak minősülő) adatokat kell megadnia.
  • Kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott.
  • A megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
  • A regisztrációval létrejött megállapodás magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt a Szolgáltató nem iktatja.
  • A regisztrációt a Szolgáltató a megadott e-mail címre visszaigazolja.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik a Szolgáltató megítélése szerint megszegik a hatályos jogszabályokat, illetve az Üzletszabályzatot.

A Szolgáltató fenti jogait a Felhasználó a regisztrációval elfogadja, az esetleges intézkedés ellen a Felhasználó utóbb nem élhet panasszal vagy más jogorvoslattal. Ezzel okozott esetleges kárért, vagy hiányért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Regisztráció módosítása, törlése

A regisztrált adatok módosítására a weboldalon keresztül van lehetőség a bejelentkezést követően. A Felhasználó köteles az általa megadott felhasználói adatainak megváltozásáról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak, vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Felhasználó regisztrációjának törlése a honlapon lehetséges.

Adatkezelés, adatvédelem
A Szolgáltató az adatkezelés során a Magyar Köztársaság hatályos adatvédelmi jogszabályainak (így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek) megfelelően jár el. A Szolgáltató általi adatkezelések az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényen, valamint a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapulnak.
A Felhasználó az itt, valamint a külön Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt adatkezelésekhez a hozzájárulását a regisztrációval, valamint a Szolgáltatás igénybe vételével adja meg.

A Szolgáltató a Felhasználóra vonatkozó minden adatot a regisztráció ideje alatt tárol, a regisztráció törlése napjától a jogszabályokban előírt adatkezeléseket kivéve, az adatokat törli.

 Az Adatvédelmi nyilatkozat a honlapon elérhető.

A megrendelés menete

Az ajánlati kötöttség ideje 48 óra.
 Szolgáltató a megrendelés megérkezését követő 48 órán belül a megrendelést visszaigazolja; amennyiben az a Felhasználóhoz nem érkezik meg, úgy kérjük, hogy jelezze nekünk e-mailben.

A megrendelés teljesíthetősége részben a raktárkészlettől is függ, így a Szolgáltató a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül, indokolt esetben jogosult elállni a megrendeléstől.

A fizetés módja postai utánvéttel, banki átutalással, Paypal rendszer útján történik.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendeléstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül elállhat.

Ilyen esetben a Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett összeget legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. Nem gyakorolható az elállási jog hang-, illetve képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.


Felelősség

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, jelszavának felhasználásával valósul meg. A Szolgáltató nem felel a felhasználói jelszavak illetéktelen használatából eredő károkért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges téves teljesítésért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a szolgáltatás helyes, vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a szolgáltatás működésére (d) bármilyen más károkozó magatartás, illetve esemény.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek.

Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

A Felhasználó vállalja, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és tiszteletben tartja más személyek (ideértve, de nem kizárólagosan a természetes személyeket, jogi személyeket, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, stb.) jogait.

A Felhasználó kijelenti, hogy a honlap használata során nem követ el jogsértést.

1. A honlap használata során nem követ el más személyek sérelmére zaklatást, rágalmazást, becsületsértést.

2. A honlap használata során nem követ el bűncselekményt.
3. A honlap használata során mások szellemi alkotásához (pl. szerzői mű, védjegy, stb.) fűződő jogait tiszteletben tartja, azokat nem sérti meg.

Az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon közzétett árak és díjak folyamatosan változhatnak; ez nem minősül az Üzletszabályzat módosításának. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások feltételeit, díjait, valamint azok változásait a honlapon teszi közzé.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítsa.

A Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás első igénybevételével, a weblapra való első regisztrált belépéssel, vagy megrendeléssel elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.
Ennek keretében Szolgáltató megváltoztathat határidőt, illetve módosíthatja a szolgáltatások körét.

Szerzői jogok
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon elérhető tartalmak az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény alapján szerzői jogi és szomszédos jogi védelem alatt állnak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon található védelem alatt álló tartalmat kizárólag az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően használhatja fel, így nem töltheti fel, nem teheti elérhetővé más honlapon a jogosultak engedélye nélkül.

Egyéb rendelkezések

A jelen Üzletszabályzatra, valamint általánosságban a szolgáltatásra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai alkalmazandók. A jogviszonyból eredő bármely jogvita esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.

Javasoljuk, hogy a Felhasználó jelen Üzletszabályzatot tárolja le saját számítógépére, hogy a feltételek utóbb az Üzletszabályzat esetleges időközbeni módosítása esetén is hozzáférhetők legyenek.

Az a tény, hogy a Szolgáltató (részlegesen) nem él a jogszabály alapján őt megillető jogosultsággal, nem jelenti azt, hogy lemond az adott jog gyakorlásáról, illetve igény érvényesítéséről.

Péter DávidTerms and conditions