Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

2021. 09. 30.

 

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészről a Charles Music Művészeti Produkciós Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Erdélyi u. 13/B., cégjegyzékszám: 13 09 114160, adószáma: 14005149-2-13, elérhetőségek: iroda@charlesmusic.hu, telefon: +36 20 937 7462, képviseli: Nyári Károly ügyvezető) mint Szolgáltató / Eladó (a továbbiakban: Szolgáltató / Eladó) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybevevő mint Felhasználó / Vevő (a továbbiakban: Felhasználó / Vevő) - együttesen mint: szerződő felek - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Bevezető rendelkezések

A Charles Music Művészeti Produkciós Közhasznú Nonprofit Kft. a www.nyarikaroly.hu  honlapon lehetővé teszi Nyári Károly munkásságának közelebbi megismerését.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Eladó által Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás), amelyet Eladó - az által működtetett - www.nyarikaroly.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal/honlap) mint elektronikus áruházon (a továbbiakban: online áruház) keresztül biztosít a Felhasználó részére.

Csak azok a személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához.

Eladót mint a www.nyarikaroly.hu honlap üzemeltetőjét illeti valamennyi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó külső megjelenéssel összefüggő szerzői jog, különösen tekintettel az adatbázisokra, logóra, ábrákra.

A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a honlapon elérhető tartalmak az Szjt. hatálya alá tartozó szerzői és szomszédos jogi védelem alatt állnak, ezért azokat kizárólag az Szjt.-ben foglaltaknak megfelelően használhatja fel, így különösen nem töltheti fel, nem teheti elérhetővé más honlapon, vagy felületen a jogosult engedélye nélkül.

Vevő köteles betartani a kapcsolódó jogszabályok és a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá nem csorbíthatja a Szolgáltató, vagy bármely más Felhasználó jó hírnevét.

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: Dobai Ferenc János E.V. (Joy Design Studio)

Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.

Adószám: 67637553-1-42

Telefon: 06-70-777-3062

E-mail cím: info@joy-design.hu

 

Vásárlási regisztráció

Az online áruházon keresztül regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül kezdhető meg a vásárlás.

A regisztráció esetén az ahhoz szükséges adatlap kitöltésekor az alábbi adatok megadása nélkülözhetetlen:

- működő e-mail cím,

- felhasználónév,

- jelszó,

- vezetéknév és keresztnév,

- telefonszám,

- lakcím/szállítási cím,

- számlázási cím (ennek a megadása csak akkor kötelező, ha eltér a lakcím/szállítási címtől),

Ha a fenti adatokat teljeskörűen és hibátlanul nem adja meg a Vevő, úgy a regisztrációja eredménytelen lesz.

A regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni a Vevő.

Eladó kizárja bármilyen irányú jogi felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében / más személy adatait felhasználva veszi igénybe szolgáltatásait.

Felhasználó teljes felelősséggel tartozik az általa leadott megrendelésekért, és köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, amennyiben azt feltételezi, hogy a jelszavával vagy bármely más adatával visszaélés történt.

Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vevő a jelszavát elfelejti, téves adatokat adott meg, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van lehetőség.

Megrendelés módosítására az Eladó iroda@charlesmusic.hu e-mail címén van lehetőség, de csak abban az esetben, ha a megrendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

A regisztráció során megadott adatok bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, amire a weboldalon keresztül van lehetőség a bejelentkezést követően. A Felhasználó köteles az általa megadott felhasználói adatainak megváltozásáról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított termékek átvételét jogos ok nélkül megtagadták.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik a Szolgáltató megítélése szerint megszegik a hatályos jogszabályokat, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen okból törölt felhasználói regisztrációkhoz köthető IP címről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött újabb regisztrációt előzetes értesítés nélkül és azonnali hatállyal törölje.

A Vevő a megrendelés során a vonatkozó jelölőnégyzet jelölésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

Megrendelés

Weboldalon való megrendeléskor a Felhasználó az online áruházban kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, ezt követően a kosárba helyezi. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy a főoldalra visszatérve további termékeket választhat ki. A mennyiség véglegesítéséhez a „tovább a pénztárhoz” ikonra kattintva juthat el a Felhasználó.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a kézbesítési és fizetési módot.

A bevásárlólista összeállítása még nem jelenti a termékek megrendelését, és az még nem jelent vásárlási kötelezettséget a Felhasználóra nézve, hanem csak a megrendelés elküldésével keletkezik ilyen kötelezettség.

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Az ajánlati kötöttség ideje 48 óra a megrendelés elküldésétől számítottan. 

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő kijavításához Vevő részére biztosított eszközök: a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

Bármely vevői megrendelés esetén a felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre.

Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik, Megrendelő a Szolgáltató e-mail címén érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

Megrendelés feldolgozása, kiszállítás

A megrendeléseket minden nap (munkanapon és munkaszüneti napon is) le lehet adni.

Ha az Eladóhoz igazolhatóan beérkezett a megrendelés, és azt az Eladó visszaigazolta, a kiszállítás 3 munkanapokon belül történik meg.

Felhasználó weboldalon leadott megrendeléséről az Eladó az iroda@charlesmusic.hu e-mail címére kap értesítést, majd a Felhasználó a megrendelés elküldését követően az általa megadott e-mail-címre kap visszaigazolást.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg számára, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik.

Eladó kizárja a visszaigazolás elmaradása miatti felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert visszaigazolásra vállalt 48 óra munkaszüneti napon jár le, vagy a Felhasználó hibás / téves e-mail címet adott meg számára, vagy bármely más okból (pl. számítógépes / telefonos tárhely telítettsége) miatt nem tud e-mailt / üzenetet fogadni.

A megrendelés teljesíthetősége részben a raktárkészlettől is függ, így a Szolgáltató a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül, indokolt esetben jogosult elállni a megrendeléstől, amennyiben a megrendelt termék szolgáltatása nem teljesíthető, vagy helyette csak más termék lenne nyújtható.

A fogyasztónak minősülő felhasználó a megrendeléstől az áru átvételét követő 8 munkanapon belül elállhat. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett összeget legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti. Nem gyakorolható az elállási jog hang,- és képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a termék csomagolását a fogyasztó felbontotta.

A kézbesítés postai úton ajánlott küldeményként történik. 

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb erre visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Ha egy Vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, a megrendelések összevonására csak akkor van lehetőség, ha az Eladó ezt engedi.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

Minőségi reklamáció esetén az Eladó azonnal kijavítja a hibát, és az adott tétel a szállítólevélről törlésre kerül.

Amennyiben Vevő a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést a Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő legfeljebb 5 (öt) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Vevő oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, a Vevő nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés és a szállítás ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles.

Vevő a megrendelt küldemény átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg, hibátlan minőségben.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken is jelezheti esetleges problémáját, észrevételeit a rendeléssel kapcsolatban, melyek a következők:

Ügyfélszolgálatot végzi: Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

             Telefon: +36 20 937 7462

              Honlap: www.nyarikaroly.hu

              E-mail: iroda@charlesmusic.hu

 

Fizetési módok, számlázás, vételár:

A fizetés történhet postai utánvéttel, vagy közvetlen banki átutalás útján. Átutalás esetén a fizetés közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára történik, azonosítható közleménnyel. A kiszállítás ebben az esetben az összeg beérkezését követően történik.

Paypal rendszer útján szintén lehetősége van a Fogyasztónak a fizetés teljesítésére.

A bankkártyás fizetések, vagy Paypal rendszer igénybevétele során megadott adatokat a Szolgáltató nem tárolja, mivel azokat a fizetéskezelő szolgáltató kezeli.

A postai úton történő kézbesítés díját a Vevő téríti meg, aminek az összege a vételárhoz hozzáadódik.

A fizetendő végösszeg valamennyi felmerülő költséget tartalmazza, így a termék árát és a postaköltséget is.

A Szolgáltató a számlát a megrendelt termék mellett helyezi el a kézbesítésre kerülő csomagban.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

Az online áruházon keresztül megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már eladó által visszaigazoltan megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő díjtalanul elállhat a vásárlási szándékától.

Vevői szerződésszegés és következményei

Abban az esetben, hogyha a Vevő a megrendelt terméket a Szolgáltatótól jogilag alapos ok nélkül nem veszi át, úgy a megrendelt termék vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerült költséget viselni köteles.

Panaszkezelés

A Vevő a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a Szolgáltató elérhetőségein teheti meg.

A panaszt a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Vevő a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vevővel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vevőnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A Szolgáltató a panaszkezelés során a Vevő által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a GDPR és a Szolgáltató Adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Jogorvoslat

Amennyiben a panasz teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vevő az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető, cím: 1088 Budapest József krt. 6.

A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: jarasinfo.gov.hu

Panasz esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: (1) 488-2131, bekelteto.testulet@bkik.hu)

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., és a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szabályai szerint.

A Vevő az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (30) 683-5969, Honlap: http://www.naih.hu) felé teheti meg.

Egyebek

A Szolgáltató által üzemeltetett www.nyarikaroly.hu online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírusirtó és egyéb védelmi szoftvereket friss adatbázissal, valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenésének napján lép hatályba és a hatályba lépését követően adott megrendelések alapján létrejött jogviszonyokban alkalmazandó. Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelés leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jön létre.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az abban foglaltak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

Budapest, 2021. szeptember 30.

 

 

Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft.

képv.: Nyári Károly ügyvezető

Szolgáltató / Eladó

NoemiÁltalános Szerződési Feltételek